Семейство снято с производства. Новые продукты этого класса — PA-3000

Межсетевые экраны
PA-2000

Palo Alto Networks

WildFire

PA-2020
PA-2050
PA-2020PA-2020PA-2050PA-2050
Подписка на 1 год
Начальная подписка
PAN-PA-2020-WF

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-2050-WF

WildFire на сайте Palo Alto

Возобновление подписки
PAN-PA-2020-WF-R

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-2050-WF-R

WildFire на сайте Palo Alto

Начальная подписка для одного устройства в HA-кластере
PAN-PA-2020-WF-HA2

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-2050-WF-HA2

WildFire на сайте Palo Alto

Возобновление подписки для одного устройства в HA-кластере
PAN-PA-2020-WF-HA2-R

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-2050-WF-HA2-R

WildFire на сайте Palo Alto

Подписка на 3 года
Начальная подписка
PAN-PA-2020-WF-3YR

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-2050-WF-3YR

WildFire на сайте Palo Alto

Возобновление подписки
PAN-PA-2020-WF-3YR-R

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-2050-WF-3YR-R

WildFire на сайте Palo Alto

Начальная подписка для одного устройства в HA-кластере
PAN-PA-2020-WF-3YR-HA2

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-2050-WF-3YR-HA2

WildFire на сайте Palo Alto

Возобновление подписки для одного устройства в HA-кластере
PAN-PA-2020-WF-3YR-HA2-R

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-2050-WF-3YR-HA2-R

WildFire на сайте Palo Alto