Межсетевые экраны
PA-200, PA-500

Palo Alto Networks

GlobalProtect

PA-200
PA-500
PA-200PA-200PA-500PA-500
GlobalProtect portal
Лицензия GlobalProtect portal
PAN-GP-200-PORTAL

GlobalProtect на сайте Palo Alto

PAN-GP-500-PORTAL

GlobalProtect на сайте Palo Alto

GlobalProtect Gateway. Подписка на 1 год
Начальная подписка
PAN-PA-200-GP

GlobalProtect на сайте Palo Alto

PAN-PA-500-GP

GlobalProtect на сайте Palo Alto

Возобновление подписки
PAN-PA-200-GP-R

GlobalProtect на сайте Palo Alto

PAN-PA-500-GP-R

GlobalProtect на сайте Palo Alto

Начальная подписка для одного устройства в HA-кластере
PAN-PA-200-GP-HA2

GlobalProtect на сайте Palo Alto

PAN-PA-500-GP-HA2

GlobalProtect на сайте Palo Alto

Возобновление подписки для одного устройства в HA-кластере
PAN-PA-200-GP-HA2-R

GlobalProtect на сайте Palo Alto

PAN-PA-500-GP-HA2-R

GlobalProtect на сайте Palo Alto

GlobalProtect Gateway. Подписка на 3 года
Начальная подписка
PAN-PA-200-GP-3YR

GlobalProtect на сайте Palo Alto

PAN-PA-500-GP-3YR

GlobalProtect на сайте Palo Alto

Возобновление подписки
PAN-PA-200-GP-3YR-R

GlobalProtect на сайте Palo Alto

PAN-PA-500-GP-3YR-R

GlobalProtect на сайте Palo Alto

Начальная подписка для одного устройства в HA-кластере
PAN-PA-200-GP-3YR-HA2

GlobalProtect на сайте Palo Alto

PAN-PA-500-GP-3YR-HA2

GlobalProtect на сайте Palo Alto

Возобновление подписки для одного устройства в HA-кластере
PAN-PA-200-GP-3YR-HA2-R

GlobalProtect на сайте Palo Alto

PAN-PA-500-GP-3YR-HA2-R

GlobalProtect на сайте Palo Alto