Межсетевые экраны
PA-3000

Palo Alto Networks

WildFire

PA-3020
PA-3050
PA-3020PA-3020PA-3050PA-3050
Подписка на 1 год
Начальная подписка
PAN-PA-3020-WF

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-3050-WF

WildFire на сайте Palo Alto

Возобновление подписки
PAN-PA-3020-WF-R

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-3050-WF-R

WildFire на сайте Palo Alto

Начальная подписка для одного устройства в HA-кластере
PAN-PA-3020-WF-HA2

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-3050-WF-HA2

WildFire на сайте Palo Alto

Возобновление подписки для одного устройства в HA-кластере
PAN-PA-3020-WF-HA2-R

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-3050-WF-HA2-R

WildFire на сайте Palo Alto

Подписка на 3 года
Начальная подписка
PAN-PA-3020-WF-3YR

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-3050-WF-3YR

WildFire на сайте Palo Alto

Возобновление подписки
PAN-PA-3020-WF-3YR-R

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-3050-WF-3YR-R

WildFire на сайте Palo Alto

Начальная подписка для одного устройства в HA-кластере
PAN-PA-3020-WF-3YR-HA2

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-3050-WF-3YR-HA2

WildFire на сайте Palo Alto

Возобновление подписки для одного устройства в HA-кластере
PAN-PA-3020-WF-3YR-HA2-R

WildFire на сайте Palo Alto

PAN-PA-3050-WF-3YR-HA2-R

WildFire на сайте Palo Alto